Život ve vesmíru

Existuje někde ve vesmíru život? To je jedna z nejzáhadnějších otázek, jakousi můžeme položit.Ale zkusme si postupně projít všechny planety našísluneční soustavy a prozkomejme jejich předpoklady pro vznik života.

MERKUR
je planeta Slunci nejbližší a ve sluneční soustavě druhá nejmenší.Povrch je zjizven tisíci krátery a prudkými útesy, které vznikly, když semladé jádro planety ochlazovalo a kůra na povrchu se smršťovala. Merkur nemátéměř žádnou atmosféru, protože jeho gravitace je příliš slabá, abyji u sebe udržel. Tím, že je tak blízko u Slunce a nemá žádnou atmosféru,která by v noci uchovávala teplo, pohybuje se povrchová teplota na Merkuru vrozmezí od -180° do +430°C. Existence života na Marsu je bez přítomnostiatmosféry a s ohledem na rozmezí teplot téměř vyloučena.

VENUŠE,
obíhající kolem Slunce jako druhá planeta, je “skalnatá koule”,obklopená hustými žlutými oblaky. Hustá atmosféra na Venuši způsobuje žhavé,dusné prostředí: povrchové teploty dosahují 480°C a atmosférický tlak je90krát větší než na Zemi. Žlutou barvu mračen způsobuje kyselina sírová.Její hladina se mění, z čehož se dá soudit, že některé sopky na Venušijsou možná dosud aktivní.
Vsouvislosti s Venuší se často zmiňuje terifikace.Je to proces, při němžse okolní planety stále více podobají Zemi. Někteří vědci se domnívali,že tento proces by mohl na Venuši začít “oséváním” atmosféry rostlinnými výtrusy. Žádná formaživota na Zemi by nebyla schopna přežít teploty na Venuši. Ale teoretickyby mohly výtrusy absorbovat z atmosféry oxid uhličitý a vyrábět přifotosyntéze kyslík. To by mohlo odstartovat řetěz událostí, jež by mohlyvést k vhodnějším podmínkám života, jak jej známe my.

ZEMĚ
má ve sluneční soustavě ojedinělé podmínky, má hojné zásoby vody, kyslíkua dusíku, což jsou podstatné složky existence života. Prvnímikroorganismy se na Zemi objevily nejméně před 3,8 miliardami let, dinosauřiasi před 150 miliony lety. Jejich vyhynutí (asi před 65 miliony lety) si vysvětlujemetak, že při dopadu meteoritu na Zemi se atmosféra naplnila prachem. Světlo ateplo ze Slunce nemělo přístup k povrchu, což způsobilo krátkou dobuledovou, kdy mohli dinosauři vymřít zimou a hladem.

RUDÁ PLANETA MARS
je čtvrtá planeta od Slunce a ze všech planet se Zeminejvíce podobá: den na Marsu trvá jen o málo déle než u nás; čtyři ročníobdobí jsou podobná pozemským, jen jsou dvakrát delší; Mars má oblaka,sopky, kaňony, hory, pouště a bílé polární čepičky, které mění svouvelikost podle ročních období. Mars je vyprahlá a studená planeta, zřejměbez života: povrch tvoří horniny a je pokryt červeným prachem, zatímcoatmosféra je pro lidské bytosti řídká a jedovatá.

ITALSKÝ ASTRONOM Giovanni Schiaparelli (1835-1910) se domníval, že na povrchu Marsu pozoroval pásovou strukturu a nazval ji canali (“kanály”). Slovobylo mylně překládáno do angličtiny jako “umělé kanály” amnoho lidí to vedlo k přesvědčení,že Marťané museli stavět kanály, aby rozvedli vodu kolem celé planety. Navícse o tmavých oblastech různých velikostí myslelo, že jsou to ostrůvkyvegetace, měnící se během ročních období. Nyní víme, že kanály bylyoptickým klamem a že tmavé oblasti jsou jednoduše skálou, která se objevila, když na ní ležící červený prach byl odvát pryč.
V roce 1976 na Marsu přistály dvě sondy Viking, které měly zkoumat přítomnostživota. Přes rozsáhlý průzkum vzorků půdy nebylo dosud možné existenciživota na planetě potvrdit ani vyvrátit.

Plynní obři
jsou čtyři největší planety sluneční soustavy: Jupiter, Saturn,Uran a Neptun. Jsou tvořeny především plyny, zejména vodíkem a héliem, avšakv jejich středu je zřejmě pevné jádro. Atmosféry plné jedovatých plynnůjsou překážkou jakékoliv formy života, tak jak ji známe my.

Je jinde ve vesmíru život?
V naší sluneční soustavě jsme doposud žádnoustopu života nenalezli. Existují však miliardy hvězd a galaxií. Mnoho těchtohvězd je podobných našemu Slunci a kolem některých mohou obíhat planety,podobné těm, které známe z naší sluneční soustavy. Optické dalekohledynejsou dostatečně výkonné k tomu, aby mohly spatřit planety jako je našeZemě. SETI- the Search for Extraterrestrial Intelligence (Hledání mimozemských civilizací) je program skupiny vědců pátrajících po inteligentním životě v naší galaxii. K zachycování radiových signálů z vesmíru používajíparabolické antény, k jejich analýze pak počítač, který vybírá signály,jež by mohly být umělého původu.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>