Nostradamus II

Dry season / období sucha

I.17
For forty years the rainbow will not be seen.
For forty years it will be seen every day.
The dry earth will grow more parched,
and there will be great floods when it is seen.

Po čtyřicet let nebude vidět duhu.
po čtyřicet let bude vidět každý den.
Suchá země bude více vyprahlá,
a tehdy se objeví největší záplavy jaké kdo viděl.

II.7
Amongst several transported to the isles,
One to be born with two teeth in his mouth
They will die of famine the trees stripped,
For them a new King issues a new edict.

Mezi několika přepravovanými na ostrovy,
jeden se narodil se dvěma zuby v ústech
umřou z hladomoru stromy zbavené,
pro ně nový král vydá nový patent.

V.67
The year that Saturn and Mars are equal fiery,
The air very dry parched long meteor:
Through secret fires a great place blazing from burning heat,
Little rain, warm wind, wars, incursions.

V roce, kdy jsou Saturn a Mars v konjunkci,
vzduch velmi suchý vysušen dlouhým meteorem:
Prostřednictvím tajných požárů se skvělé místo ohřívá teplem,
malý déšť, teplý vítr, války, vpády.

V.98
At the forty-eigth climacteric degree,
At the end of Cancer very great dryness:
Fish in sea, river, lake boiled hectic,
Béarn, Bigorre in distress through fire from the sky.

Na čtyřicátém osmém stupni,
na obratníku raka bude velké sucho:
ryby v moři, řekách, jezerech budou rychle uvařené,
Béarn, Bigorre v ohrožení ohněm z nebe.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>